សេវាកម្ម

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ 19 - May - 2024
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ 19 - May - 2024
សេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ 04 - May - 2024
សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ 04 - May - 2024
ស.ជ.ណ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពតំបន់គ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិសមុទ្ររៀម 04 - May - 2024
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការវិនិយោគស្ថិតក្រោមដំបន់ការពារដែនការពារធម្មជាតិ ៥៥១ 04 - May - 2024
ប្រកាស ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ 01 - May - 2024
ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើវិធានល្បែង ឧបករណ៍និង/ឬកម្មវិធីល្បែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ 01 - May - 2024
ប្រកាស ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី នៃការបំពេញចំណូលកាតព្វកិច្ចពីល្បែងកាស៊ីណូ និងល្បែងផ្សងសំណាង 01 - May - 2024
ប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ 01 - May - 2024
បង្ហាញទាំងអស់

អ្នកជំនាញ

ដៃគូ