វិស័យភូមិបាល

  • វិស័យភូមិបាល

វិស័យភូមិបាល

ល.រសេវាកម្មតម្លៃពេល
1ចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិលើកទី១$3,000 ៦ខែ
2ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពង់ឆ្នាំង$ 2,500៣ខែ
3ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនិងផ្ទះខេត្តកណ្តាល$ 2,500៣ខែ
4ការចុះបញ្ជីដីនិងផ្ទះខេត្តកណ្តាល$ 2,500៣ខែ
5ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធីដីនិងផ្ទះនៅខេត្តព្រះសីហនុ$ 2,500៣ខែ
6ការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិ ដីនិងផ្ទះ ខេត្តព្រះសីហនុ$ 2,500៣ខែ
7ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនិងផ្ទះ$ 2,500៣ខែ
8ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញ$ 2,500៣ខែ