ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 សេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងយុត្តិធម៌
2 សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងយុត្តិធម៌
3 ស.ជ.ណ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពតំបន់គ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិសមុទ្ររៀម ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
4 សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការវិនិយោគស្ថិតក្រោមដំបន់ការពារដែនការពារធម្មជាតិ ៥៥១ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
5 ប្រកាស ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
6 ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើវិធានល្បែង ឧបករណ៍និង/ឬកម្មវិធីល្បែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
7 ប្រកាស ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី នៃការបំពេញចំណូលកាតព្វកិច្ចពីល្បែងកាស៊ីណូ និងល្បែងផ្សងសំណាង គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
8 ប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
9 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណបុគ្គលិកពិសេសកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
10 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណបុគ្គលិកពិសេសកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
11 ការផ្តល់ដំណោះស្រាយ ករណីបុរី VIP ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មិនមាន
12 សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេស ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី
13 ការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុននាម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
14 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្របនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
15 សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្តគោលការណ៍លើកលែងពន្ធ ការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀត ការពន្យា និងការព្យួរការអនុវត្តពន្ធសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យ អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ
16 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ កយ.សសរ២៤ ក្រសួងយុត្តិធម៌
17 សេវាសាធារណៈគយនិងរដ្ឋករកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
18 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
19 ប្រកាសស្តីពីការតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
20 ប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
21 ប្រកាសស្តីពីការតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
22 ប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម Online ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
23 តម្លៃដីសម្រាប់គិតពន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
24 វិធានបញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញក្របខណ្ឌ RCEP
25 សេចក្ដីសម្រចស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ និងរវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត
26 ការបន្តការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃស្មើ ឬទាបជាង ៧០ ០០០ (ប្រាំពីរម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកអ្នកជាប់ពន្ធ និងវិស័យអចលនទ្រព្យដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២២
27 Regulation on unused land General tax department
28 Code ethic of Attenory-at-law of the kingdom of Cambodia BAKC
29 ប្រកាសស្ដីពិការរឹតត្បិតការនាំចេញ-នាំចូលនៅច្រកព្រុំដែនវៀតណាម-ចិន MOC
30 Non for sale of all kinds of official documents relate to tax MEF