ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ ក្រសួងការពារជាតិ
2 ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
3 ច្បាប់ស្តពីព្រៃឈើ ក្រសួងកសិកម្ម
4 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
5 ច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ក្រសួងយុត្តិធម៌
6 ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន អាស៊ាន
7 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មេធាវី វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា
8 ច្បាប់ស្តីអំពីអន្តោប្រវេសន្ត ក្រសួងមហាផ្ទែ
9 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានិមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រសួងយុត្តិធម៌
10 ច្បាប់កម្ពុជា ដោយអាដីម៉ា ឡឺក្លែរ (ភាសាបារាំង) ក្រសួងយុត្តិធម៌
11 កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថែម ក្រសួងយុត្តិធម៌
12 ច្បាប់ស្តីពីការងារ១៩៩៧ ក្រសួងការងារ
13 ច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទែ
14 ច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ
15 ច្បាប់ស្តីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
16 ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រសួងយុត្តិធម៌
17 ច្បាប់ស្តពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
18 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និយ័តករធានារ៉ាប់រង
19 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និយ័តករធានារ៉ាប់រង
20 ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
21 សៀវភៅណែនាំស្ដីពី ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬអចលនទ្រព្យ MEF
22 ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលបញ្ចាំ និងទិញលក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និងប្រតិភោគដោយអនុប្បទាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
23 ការអនុវត្តដោយបង្ខំ (ការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ថុ)
24 កិច្ចសន្យាបញ្ញើ និងជួលចំណត
25 មជ្ឈត្តកម្ម
26 ការរំលាយកិច្ចសន្យា
27 ច្បាប់ស្ដីពីសំណង់
28 ច្បាប់ស្ដីពីការរំលូតកូន
29 ច្បាប់ស្ដីពីឯកពន្ធភាព
30 ច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់ MPWT