កិច្ចសន្យា ប្រថាប់ត្រា

  • កិច្ចសន្យា ប្រថាប់ត្រា

កិច្ចសន្យា ប្រថាប់ត្រា

ល.រសេវាកម្មតម្លៃសិក្សារយៈពេល
1រៀបចំឯកសារ សរសេរកិច្ចសន្យា និង ប្រថាប់ត្រាមេធាវី  $ 500 
2ប្រថាប់ត្រាលើលិខិតស្នាមផ្សេងៗ$ 150 
3ផ្តល់សេវាកម្មចុះបញ្ជីហ៊ីប៉ូតែក$ 1,000