ការបណ្តុះបណ្តាល

  • ការបណ្តុះបណ្តាល

ការបណ្តុះបណ្តាល

ល.រជំនាញរយៈពេលតម្លៃសិក្សា
1ជំនាញច្បាប់ការងារវិស័យឯកជន$ 50.00
2ជំនួយការការិយាល័យមេធាវី ការិយាល័យមេធាវី $ 100.00
3សិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ១ថ្ងៃ $10