ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 ករណីទាក់ទងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារ ក្រសួងយុត្តិធម៌