ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 កាតព្វកិច្ចតម្លាភាពអំពីការកាត់សេចក្តីគ្រឿងញៀន ក្រសួងយុត្តិធម៌ មិនមាន
2 សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តចំពោះអនីតិជន ក្រសួងយុត្តិធម៌
3 សារាចរគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ