ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន

  • ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន

ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន

ល.រសេវាកម្មក្រសួង/ស្ថាប័នថ្លៃឈ្នួល
1សេវាកម្មចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម $ 2,000.00
2សេវាកម្មបិទក្រុមហ៊ុន ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម$ 2,000.00
3មេធាវីប្រចាំក្រុមហ៊ុន ឯកជន$ 500.00
4ប្រថាប់ត្រាលើឯកសារគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ឯកជន$ 100.00