ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើវិធានល្បែង ឧបករណ៍និង/ឬកម្មវិធីល្បែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ

  • ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើវិធានល្បែង ឧបករណ៍និង/ឬកម្មវិធីល្បែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ