លែងលះ

  • លែងលះ

លែងលះ

ល.រសេវាកម្មតម្លៃ
1កិច្ចសន្យាលែងលះដោយព្រមព្រៀង និងប្រថាប់ត្រា$ 500
2ចុះបញ្ជីទ្រព្យរួម និងទ្រព្យដោយឡែក$ 500
3ប្រឹក្សាយោបល់អំពីការលែងលះ$ 100
4ប្រឹក្សាយោបល់អំពីការស្មុំកូន$ 100