ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្ស ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
2 អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ
3 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
4 អនុក្រឹត្យ បង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគរាជធានី-ខេត្ត រាជធានី-ខេត្ត មិនមាន
5 អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងទូរគមនាគមន៍
6 អនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទ នីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម Online ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
7 អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
8 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឧ៌វាទរបស់អាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធានាគារ និយ័តករធានារ៉ាប់រង
9 អនុក្រឹត្យស្តីពីធានារ៉ាប់រង និយ័តករធានារ៉ាប់រង